جدید
Preload Spacers, Collars, Cups- 6475

فقط آنلاین

Preload Spacers, Collars, Cups- 6475

محصول جدید

این محصول دیگر موجود نیست

مناسب 1/10

270,000 ریال

شامل:
qty 4 Spring Cups
qty 4 Spring Retainers (collars)
qty 1 Shock Preload Clips (spacers) set, 4 thicknesses

محصولات مرتبط